22 Gennaio 2021

Campeol Ampelio

17 Gennaio 2021

Sonetti Giovanni

14 Gennaio 2021

Mira Gianfranco

13 Gennaio 2021

Serafin Fausto

10 Gennaio 2021

Bosi Iole ved. Giacomelli